Drons en l’àmbit de la topografia

Airdron Projects realitza aixecaments topogràfics i cartogràfics, seguiment d’obres i de processos extractius.
Airdron Projects realitza treballs de mapatge digital del terreny, mapatge digital d’elevacions, models altimètrics i planimètrics, ortofotogrametria i de restitució fotogramètrica.

  • Amb el Mapatge Digital del Terreny : s’obté una representació visual 3D de la topografia d’una zona terrestre.
  • Amb el Mapatge Digital d’Elevacions : es representa visualment i matemàticament els valors d’altura que permet caracteritzar les formes del relleu i dels elements i objectes presents en el mateix.
  • Amb els Models altimètricos i planìmetros : Es mostra l’elevació del terreny mitjançant les corbes de nivell. Aquestes corbes connecten punts contigus que estan a la mateixa altura sobre el nivell del mar.
  • Amb la Ortofotogrametría : S’obté la representació fotogràfica d’una zona de la superfície terrestre.
  • Amb la Restitució Fotogramètrica : Es creen models a partir de fonts analògiques (fotografia aèria) o digitals (imatges fotogràfiques).
Drons en l’àmbit del seguiment d’obra

Airdron Projects col·labora en el seguiment de l’execució de l’obra i de la quantificació d’aquesta execució per als corresponents informes de seguiment i certificacions.